สธ.ตั้งเป้าลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 15 ต่อ 1,000 ประชากร ในปี 2570

สธ.ตั้งเป้าลดอัตราคลอด 2

คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ่อเสนอ ครม.พิจารณาปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 15 ต่อ 1,000 ประชากร ในปี 2570

ข่าวสังคม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เป็นไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ในปี 2570 หลังพบอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงต่อเนื่องเหลือร้อยละ 24.4 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี ให้คงค่าเป้าหมายเดิม ไม่เกิน 0.5 ต่อพันประชากร ในปี 2570 และเสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุม

สธ.ตั้งเป้าลดอัตราคลอด 2

นายอนุทิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยในปี 2564 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี อยู่ในระดับคงที่ ร้อยละ 0.9 ต่อพันประชากร อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี

ข่าวสุขภาพ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เหลือร้อยละ 24.4 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราการคลอดซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงต่อเนื่องเช่นกัน เหลือร้อยละ 7.7ขณะที่การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการคลอดในวัยรุ่นที่ลดลงเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ในระยะ 5 ปีหลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบันกำหนดค่าเป้าหมายใหม่ในการลดอัตราคลอดในวัยรุ่น ช่วง พ.ศ. 2566-2570 โดยอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี จากเดิมไม่เกิน 25 ต่อพันประชากร ภายในปี 2569 ลดลงเป็น ไม่เกิน 15 ต่อพันประชากร ภายในปี 2570 และให้คงค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี ตามเดิมคือ ไม่เกิน 0.5 ต่อพันประชากร ภายในปี 2570 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรเป็นส่วนตัว รักษาความลับ และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค พร้อมกำหนดพันธกิจและประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ประเด็น คือ1) การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม2) การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การเลี้ยงดูบุตรหลาน และการสร้างสัมพันธภาพ3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร4) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น5) การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มอบหมายให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนร่างเนื้อหา และส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

แนะนำข่าวสุขภาพ  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : หมอเจ้าของเพจ ‘สู้ดิวะ’ อัปเดตอาการป่วยมะเร็งปอด ผ่าน 3 เดือน ตอบสนองการรักษาดี